مرکزی برای اندیشیدن به مسائل تعلیم‌و‌تربیت

هدف از مسئله‌محوری کم‌کردن فاصله نظر و عمل در مسائل تعلیم‌وتربیت است.

چیستی

مسئله محوری چیست و چه کمکی به علوم انسانی می‌کند؟

مراد ما از مسئله  فاصله بین وضع مطلوب و وضع موجود است. حل مسئله فقط ارائه راه‌حل یا درک مشکلات وضع موجود نیست؛ بلکه باید با نگاه به وضع مطلوبی که برخاسته از آرمان‌هاست از دل وضع موجود به سمت قله‌های آرمانی حرکت کرد. راه‌حل مسیری است که افرادی از وضع کنونی به سمت نقطه ایدئال حرکت می‌کنند.

مسیر

چگونه می‌توانیم مسئله خودمان را پیدا کنیم؟

 «مرکز عطف»  به دنبال فراهم‌کردن بستری برای تربیت نسل ‌مسئله‌محوری است که بتوانند بر روی مسائل ایران بیندیشند و هم با هم‌افزایی در راه‌حل مسائل بکوشند. در این طرح پنج بستر برای رشد و تربیت دانشجویان علوم‌انسانی به‌ویژه علوم تربیتی و روان‌شناسی و جامعه‌شناسی ‌فراهم خواهد شد.

یکی از مأموریت‌های ما فراهم کردن بستر برای انتخاب مسیر و مسئله دانشجویان است.

هر میز دارای مسائلی است. این میز‌ها بر اساس حوزه تخصصی افراد مشغول در مرکز عطف تشکیل شده است