پایان‌نامه ارشدم را در موضوع «تبیین مفهوم تربیت مبتنی بر تخیل ایگن و بازسازی آن با توجه به آرای صدرالمتالهین» کار کردم. سپس در دانشگاه تهران رساله دکتری خود را با عنوان «واکاوی نسبت تربیت و ارزش براساس بازشناسی مفهوم موقعیت در نظریه اعتباریات علامه طباطبایی: دست‌یابی به ایده تربیت ارزشی» دفاع کردم. در این مدت به‌دنبال یافتن پاسخی برای مسائل و دغدغه‌هایم بودم. اما اکنون می‌توانم بگویم مسئله پژوهشی اصلی‌ام این است که انتقال ارزش ها به نسل جوان در جهان امروز چگونه ممکن است؟ هم‌اکنون مدیرعامل زیست‌بوم تربیتی نُها هستم.