مسئله‌محوری

چیستی

مسئله محوری چیست؟ و چه کمکی به علوم انسانی می‌کند؟

مسیر

چگونه می‌توانیم مسئله خودمان را پیدا کنیم؟