دکتر خسرو باقری
نماینده رویکرد تأسیسی در تربیت دینی
مقدمه

جریان دکتر خسرو باقری از جهتی نزدیک است به استاد اخوت ولی از جهتی هم دور می‌شود. جهتی که دور می‌شود، این است که دکتر باقری به رویکرد استنباطی در علم دینی موضع می‌گیرند. دکترباقری می‌گوید علم دینی به سه معنا می‌توان به کار برد. اول علمی که می‌خواهد علم را از آیات و روایات استنباط کند. دوم علمی که صرفاً دین، می‌خواهد علم موجود را تهذیب و تکمیل کند. ایشان نه رویکرد استنباطی را می‌پذیرد، نه تهذیب و تکمیلی را. بلکه ایشان رویکردی مبناگرایانه را می‌پذیرد. اسمش را رویکرد تأسیسی می‌گذارد. وی نمی‌خواهد تعلیم‌وتربیت و روان‌شناسی را از متون دینی، از آیات و روایات، استنباط کند؛ بلکه فقط می‌خواهد مبنایی را استخراج کند. آن مبنا از نظر ایشان انسانِ عامل است. اینکه انسان، عامل است. این عمل از نظر متون دینی مبانی دارد،.آثار و لوازمی دارد. دیگر این‌گونه رفتار نمی‌کنند که کل منظومه تعلیم‌وتربیت را از آیات و روایات استنباط کنند. خاستگاه این شیوه‌ هم بیشتر علم و فلسفه علم است. این نظریه قائل به ابتناست، نه استنباط. قائل به این نیست که می‌خواهم تعلیم‌وتربیت را از آیات و یا روایات استنباط کند. بلکه می‌خواهد تعلیم‌وتربیت را مبتنی کند بر آیات و روایات. این نظر با جریان استاد اخوت متفاوت است.به‌نظر می‌رسد استاد اخوت و جریان مدرسه قرآن و عترت نزدیک می‌شوند به جریانی که دکتر باقری استنباطی می‌داند.

مکتوبات
 1. باقری خسرو، نگاهی دوباره به تربیت اسلامی، مدرسه
 2. باقری خسرو، درآمدی برفلسفه تعلیم‌وتربیت جمهوری اسلامی ایران، علمی‌وفرهنگی
 3. باقری خسرو، مناظره‌هایی در باب علم دینی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 4. باقری خسرو، بازشناسی مرزهای ذهنیت و عینیت در علوم انسانی، الگوی پیشرفت
 5. باقری خسرو، هویت علم دینی، ارشاد
 6. باقری خسرو، الگوی مطلوب آموزش وپرورش درجمهوری اسلامی ایران، مدرسه
 7. باقری خسرو، چیستی تربیت دینی، تربیت اسلامی
 8. باقری خسرو، تعلیم و تربیت اسلامی؛ چارچوب تئوریک و کاربرد آن، 
 9. باقری خسرو، چیستی تربیت دینی (بحث و گفتگو با پروفسور پاول هرست)، مرکز مطالعات تربیت اسلامی
 10. باقری خسرو،  علم (تجربی) دینی، شورای عالی انقلاب فرهنگی دبیرخانه هیات حمایت از کرسی‌های نظریه پردازی
 11. باقری خسرو، درباره تعلیم و تربیت، کتاب مرجع
 12. باقری خسرو، فلسفه علم روان‌شناسی، سمت
 13. باقری خسرو، یک رویا و دو بستر، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی
 14. باقری خسرو، تربیت در افق عاملیت انسان، واکاوش
 15. باقری خسرو، پژوهشی برای دستیابی به فلسفه آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران، سازمان پژوهش وزارت آموزش‌و‌پرورش
 16. باقری خسرو، تعلیم‌وتربیت اسلامی پیشرفته، پارسیان دانش پندار
 17. باقری خسرو، علم دینی (واکاوی آرا و اندیشه های فلسفی دکتر مهدی گلشنی و دکتر خسرو باقری)، نسیم رضوان
 18. باقری خسرو، فبک در ترازو: نگاهی انتقادی از منظر فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 19. باقری خسرو، علم دینی: دیدگاه‌ها و تحلیل‌ها، حکمت اسلامی
 20. باقری خسرو، عاملیت انسان : رویکردی دینی و فلسفی، واکاوش
 21. باقری خسرو، گفت‌وگوی معلم و فیلسوف، علمی‌وفرهنگی
تحصیلات

کارشناسی دانشگاه علامه طباطبایی

کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس

دکتری فلسفه تعلیم‌وتربیت دانشگاه نیوساوت ولز استرالیا

روش‌شناسی
درباره تلقین
درباره مراحل تربیتی

دیدگاهتان را بنویسید