دکتر جمیله علم‌الهدی
نماینده رویکرد حکمت متعالیه در تربیت دینی
مقدمه

خاستگاه و چهارچوب و ضوابط این رویکرد فقه دیگر نیست و براساس فلسفه اسلامی آن هم شاخه حکمت متعالیه می‌خواهند تعلیم‌وتربیت را پیش ببرند. اشخاص متعددی در حال حاضر هستند که یکی از افراد مهمشان خانم علم‌الهدی است. هم در کتاب نظریه اسلامی تعلیم‌وتربیت، هم در نظریه اسلامی رشد بارقه‌های فقهی وجود ندارد؛ مثلاً حدیث بیاورد یا بحث سندی بکند. عمدتاً کلمات و مفاهیم حکمت متعالیه در آن پررنگ است؛ مثل اصالت‌الوجود، تشکیک وجود، اینکه عالم درجه‌ای است و حرکت جوهری. گویی در فضای فکری و تربیت دینی خانم علم‌الهدی اول باید معرفت اسلامی نظام‌یافته‌ای به اسم حکمت متعالیه خوانده شود. باید جلد هشتم و نهم اسفار را در آن خوب غور کرد و بعد تازه فهمیده‌ شود که نظریه تربیتی ایشان چیست. این مسئله نشان می‌دهد که خاستگاه ایشان حکمیت متعالیه است. دیگرانی هم مثل سعید بهشتی هستند که می‌خواهند براساس حکمت متعالیه، تعلیم‌وتربیت را پیش ببرند.

مکتوبات
  1. علم‌الهدی جمیله، نقش جریان روشن‌فکری در سکولاریسم تربیتی، معارف
  2. علم‌الهدی جمیله، نظریه اسلامی تعلیم‌وتربیت، دانشگاه امام صادق (ع)
  3. علم‌الهدی جمیله، نظریه اسلامی تعلیم‌وتربیت (مبانی آموزش رسمی)، دانشگاه امام صادق(ع)
  4. علم‌الهدی جمیله، مبانی تربیت اسلامی و برنامه ریزی درسی «براساس فلسفه صدرا»، دانشگاه امام صادق(ع)
  5. علم‌الهدی جمیله، فلسفه تربیتی نهضت امام خمینی (ره): نقدی بر سوبژکتیویسم و دوآلیسم، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
  6. علم‌الهدی جمیله، نظریه اسلامی رشد انسان، دانشگاه شهید بهشتی
تحصیلات
روش‌شناسی
درباره تلقین
درباره مراحل تربیتی

دیدگاهتان را بنویسید